10.4 Förströelseautomater

Reglerna om s.k. förströelseautomater finns i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Lagen tillämpas på sådana spel påmekaniska eller elektroniska spelautomater som anordnas för allmänheteneller som i annat fall anordnas i förvärvssyfte och som inte gervinst eller ger vinst endast i form av frispel på automaten. Lagen tillämpas också på uppställning av sådana automater i lokaler eller på platser till vilka allmänheten har tillträde. Däremot gäller lagen inte uppställning av spelautomat eller anordnande av spel på fartyg i reguljär trafik (1 §).

Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller att ställa upp en
spelautomat i annat fall än vid offentlig tillställning av tillfällig
karaktär. Frågor om tillstånd prövas av socialnämnden i den kommundär spelverksamheten skall anordnas eller där spelautomaten är avseddatt ställas upp. Tillstånd får inte meddelas utan att polismyndighetenhörts i ärendet (3 §).

När det gäller kraven för tillstånd föreskrivs bl.a. att den som
anordnar automatspel skall svara för att spelautomaten inte används förannat ändamål än den är avsedd för, att god ordning råder inom den lokal eller på den plats där spelet bedrivs samt att barn och ungdom inte otillbörligen lockas att delta i spelet (2 §). Vid prövning av tillståndsansökan skall socialnämnden bedöma risken för att en spel- 220 Automatspel SOU 2000:50 automat kommer att användas för annat ändamål än som avses med
ansökan eller för att verksamheten kan komma att äga rum i strid mot 2 § eller bedrivas i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom.

Vid prövningen skall särskilt beaktas sökandens lämplighet, antalet spelautomater för vilka tillstånd söks, spelens beskaffenhet samt lokalens eller platsens ändamålsenlighet och belägenhet (4 §). Tillstånd att anordna automatspel får förenas med föreskrifter om lägsta ålder för tillträde och tider när spelverksamheten får bedrivas samt andra föreskrifter som behövs för att motverka att spelverksamheten förorsakar bristande ordning eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom (5 § 1 st.). Det är socialnämnden som utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen och meddelade föreskrifter (7 §). Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till följd av spelverksamheten
får socialnämnden meddela nya eller ändrade föreskrifter
(5 § 2 st.). Vidare får socialnämnden återkalla ett tillstånd om automatspel har anordnats i strid mot 2 § eller mot meddelade föreskrifter, om spelautomaten använts för annat ändamål än tillståndet avser eller om annars förutsättningar för tillstånd inte längre föreligger (6 §). Socialnämnden har rätt att få tillträde till de lokaler och platser där automatspel anordnas eller spelautomater annars finns uppställda samt att infordra upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit ställa uppautomaten (7 § 2 st.).

För att få tillträde till lokaler och platser samt för att få upplysningar får socialnämnden förelägga vite samt, för att bereda sig tillträde, anlita biträde av polisen (8 §). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar automatspel eller låter ställa upp en
spelautomat i strid mot 3 § eller bryter mot meddelade föreskrifter
döms, om gärningen inte är ringa, till böter eller fängelse i högst sexmånader (9 §).

För den här typen av automatspel har kritiken gällt främst att det
förekommer olagligt spel och att spel förekommer i olämpliga miljöer. Det olagliga spelet består bl.a. i spel om pengar på s.k. pokermaskiner och fruktmaskiner. Spelanordnaren och spelaren kommer då överens om att penningvinster skall utgå vid erhållandet av vissa kombinationer eller poäng. Det förekommer också att spelautomater ställs upp utan att tillstånd sökts och att spelanordnaren hävdar att tillstånd inte krävs vare sig enligt automatspelslagen, eftersom vinst inte utbetalas av automaten
utan endast i anslutning till spelen, eller enligt lotterilagen, eftersom
spelen innehåller skicklighetsmoment och således inte utgör lotteri utan tävling.

Som framgår av lagtexten är automatspelslagen en social skyddslagstiftning som har till syfte att motverka uppkomsten av olämpliga miljöer för barn och ungdomar. Av utredningens undersökningar framgår att förströelsespelen utgör ett växande problem, främst i storstads- SOU 2000:50 Automatspel 221
regionerna. Det beror främst på att det i stor utsträckning förekommer spel om pengar på förströelseautomaterna. Många ungdomar förstör sin ekonomi och riskerar därmed att dras in i kriminalitet.

Såsom påtalats i delbetänkandet (s. 39 f.) är det naturligtvis
praktiskt omöjligt att helt förhindra att spelare och spelanordnare
avtalar om penningutbetalning i anslutning till spelen. Däremot anserutredningen att man i stor utsträckning kan eliminera risken för dylikt illegalt spel genom att förhindra att tillstånd ges för automater av den typ som pokermaskiner representerar, dvs. automater där spelförloppet till huvudsaklig del är beroende av slumpen. Ett förslag härom lades fram i delbetänkandet, men genomfördes inte. Enligt regeringens mening fanns det skäl att avvakta utredningens slutbetänkande som, enligt regeringen, bedömdes skulle komma att innehålla förslag om en samlad reglering av alla former av automatspel (prop. 1998/99:80 s. 44). Utredningen anser att förslaget nu bör genomföras.

Härigenom skulle till exempel de spel som inte till någon eller
mycket liten del kan påverkas av spelarens skicklighet och som i
huvudsak används vid illegalt spel, främst de s.k pokermaskinerna,
försvinna. Detta skulle, som också framhölls i delbetänkandet, kunna åstadkommas inom ramen för ett förfarande med typgodkännande, där varje automattyp skall godkännas genom den centrala tillsynsmyndighetens försorg eventuellt med hjälp av Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL). När det gäller den närmare utformningen av reglerna om typgodkännande hänvisas till avsnitt 10.6. Frågor om tillståndsgivning, tillsyn och kontroll behandlas närmare i avsnitt 16. Som framgår av det avsnittet föreslår utredningen att tillståndsgivningen vad gäller förströelseautomater flyttas från kommunerna
till Lotteriinspektionen.

I delbetänkandet förordade utredningen att lotterilagen och automatspelslagen skulle sammanföras i en gemensam lag men lade inte fram något förslag härom. Utredningen föreslår nu att bestämmelserna i automatspelslagen förs in i lotterilagen.
Förslagen rörande förströelseautomater föranleder dels en ny paragraf, 27 a §, dels ändringar i bl.a. 6 (i utredningens förslag 4 §), 14 och 43 §§.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*