Lagregler om Internet

En fråga som uppkommer i sammanhanget är om det finns några
lagregler som styr Internetoperatörernas och Internetleverantörernas verksamhet. Av intresse är bl.a. telelagen (1993:597) som trädde i kraft den 1 juli 1993. Den centrala myndigheten på området är numera Postoch telestyrelsen (PTS). Syftet med telelagen är att ge staten förutsättningar att på en öppen telemarknad styra och kontrollera verksamheten
telekommunikationsområdet så ett de telepolitiska målen kan uppnås.

Det övergripande telepolitiska målet är att enskilda och
myndigheter i landets olika delar skall ha tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Telelagen är tillämplig på televerksamhet (1 § telelagen). Med televerksamhet avses förmedling av telemeddelanden, för egen eller annans räkning, via telenät eller tillhandahållande av nätkapacitet.

Lagen tar i första hand sikte på vissa typer av tjänster för vilka bl.a.
reglerna om anmälningsplikt, tillståndsplikt och samtrafik i huvudsak är tillämpliga. Utöver tillhandahållande av nätkapacitet handlar det om telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt, mobila teletjänster och teletjänster som kräver tilldelning av kapacitet ur nummerplan för telefoni.

Det var länge oklart om aktörer på Internet omfattades av telelagen. Sedan lagen ändrades den 1 juli 1997 (SFS 1997:397) har dock den tillämpande myndigheten, Post- och telestyrelsen, tolkat lagen på så sätt att de Internetleverantörer som tillhandahåller fasta nätförbindelser omfattas av lagens anmälningsplikt. Detta innebär att en sådan Internetleverantör
först efter anmälan får tillhandahålla vissa tjänster, bl.a.
telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt samt nätkapacitet, inom ett allmänt tillgängligt telenät (4 a §). Vissa större Internetleverantörer är även skyldiga att ansöka om tillstånd.

Telelagens grundläggande bestämmelser om vad som utgör televerksamhet och teletjänster omfattar således även Internet och förmedling av Internettjänster. Internetleverantörer som bedriver televerksamhet som inte är anmälningspliktig omfattas av de regler som gäller för övrig televerksamhet,
bl.a. bestämmelser om god funktion, teknisk säkerhet,
samtrafik, tystnadsplikt och tillsyn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*