9 Lämplighetsprövning

Utredningens förslag: I likhet med vad som f.n. gäller i fråga om
den som söker tillstånd att anordna s.k. restaurangkasinospelroulett, tärning och kort – införs en lämplighetsprövning av den somsöker tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater eller förströelseautomater.För att få tillstånd skall det således krävas att
sökanden bedöms lämplig att driva verksamheten.

Inledning

I nu gällande lotterilag finns det ett par regler som anger att en
lämplighetsbedömning skall ske vid prövningen av om tillstånd skallges för att anordna ett lotteri. I 10 § lotterilagen anges såsom en allmän förutsättning för att få tillstånd att anordna ett lotteri att tillstånd får lämnas endast om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt
lämpligt sätt samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser.I 32 § 4 lotterilagen anges att en förutsättning för att få tillstånd att anordna roulettspel och tärningsspel är att den som söker tillstånd bedöms vara lämplig att driva verksamheten. En motsvarande bestämmelse finns i 34 § 4 som avser kortspel. Den närmare omfattningen av en sådan lämplighetsprövning framgår av 33 §. Där stadgas bl.a. att tillståndsmyndigheten skall beakta sökandens erfarenheter på området, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse. Denna prövning skall i fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella föreningar också omfatta vissa personer
som genom sin ställning eller genom närstående har intresse i den
juridiska personen. För övriga lotterier innehåller lagen inga bestämmelser om lämplighetsprövning.
208 Lämplighetsprövning SOU 2000:50

Överväganden och förslag

Mot bakgrund av att konkurrensen på spelmarknaden ökar och marknadsföringen tenderar att bli alltmer aggressiv med större summor pengar i omsättning, är det viktigt att reglerna om spel och lotterier ger tillståndsmyndigheter och kontrollmyndigheter möjlighet att bevara en sund spelmarknad. Genom en lämplighetsprövning av den som önskar anordna ett lotteri ökar denna möjlighet avsevärt. Redan nu finns, som
nämnts ovan, dels en allmän lämplighetsprövning vad gäller lotteriverksamhetens bedrivande (10 § lotterilagen), dels en lämplighetsprövning av den som sökt tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel (32 § 4, 33 § och 34 § 4 lotterilagen).

Utredningen anser att det bör införas regler om lämplighetsprövning även av den som ansöker om tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater och s.k. förströelseautomater. Dessa spel kan, liksom restaurangkasinospel, anordnas av privata företag och utredningen anser att det inte finns anledning att göra någon skillnad mellan nämnda spel i fråga om krav på lämplighetsprövning. En sådan prövning bör alltså
göras även i dessa fall så att risken för bedrägerier och andra brott som kan drabba konsumenterna minimeras.

Bestämmelsen bör utformas i enlighet med vad som nu anges i 33 § lotterilagen. Beträffande den närmare utformningen av stadgandet hänvisas till författningskommentaren (34 §).
SOU 2000:50 209

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*