10.5 Lottförsäljningsautomater

Lottförsäljningsautomater räknas sedan gammalt inte till automatspelen av den anledningen att något spel i vedertagen mening på dessa automater inte varit möjligt. En lottförsäljningsautomat utgör enligt lotterilagen ett s.k. egentligt lotteri. Den skall förse deltagaren med en 222 Automatspel SOU 2000:50 lottsedel som antingen är en vinstlott eller en nitlott. I nu gällande lotterilag är elektroniska lottförsäljningsautomater inte tillåtna. I 4 § andra stycket lotterilagen anges nämligen – förutom att automaten skall förse deltagaren med en lottsedel – att lottförsäljningsautomaten inte får vara utrustad med en slumpvalsgenerator eller ett elektroniskt minne.

Skälet till bestämmelsen var, enligt vad som uttalades i prop.
1993/94:182 s. 23, ”att lottförsäljningsautomater med sådan utrustning till förväxling liknar” de värdeautomater som infördes.
Från folkrörelsernas sida har det framförts önskemål om att få
bedriva försäljning av lotter genom elektroniska lottförsäljningsautomater. Man har anfört att den automat man avser, Oasis-automaten, som distribuerar elektroniska skraplotter inte påverkas av slumpval eller minne och att det minne som finns i automaten endast används för att hålla reda på sålda och osålda lotter. Såsom angavs i delbetänkandet liknar den här typen av lottförsäljningsautomat till det yttre en värdeautomat. Skillnaden ligger i att det inte går att spela på Oasis-automaten på samma sätt som på en värdeautomat; kunden kan inte alls påverka utfallet vid lottköpet. I en värdeautomat finns däremot ett program i själva spelautomaten och spelaren kan i viss mån påverka spelet genom att t.ex. stoppa spelet eller välja storlek på sin insats genom att t.ex. dubbla denna.

Något sådant ”spelmoment” finns alltså inte lottförsäljningsautomaten. För lottköparen/spelaren måste dock skillnaden mellan de olika automaternas funktioner framstå som förhållandevis liten; man gör sin insats och erhåller vid vinst ett värdebevis. Såsom utredningen påpekat i delbetänkandet är det tveksamt om man bör ge klartecken till en ny typ av automat som till det yttre liknar värdeautomaten samtidigt som inskränkningar görs i fråga om andra automattyper i syfte att minska de negativa konsekvenserna av automatspel.

I sammanhanget bör uppmärksammas att den tidigare nämnda nya Spel- och lotteriutredningen under våren 2000 har lagt fram ett förslag som innebär att föreningslivet får möjlighet att införa en typ av elektroniska lottförsäljningsautomater. Mot denna bakgrund stannar utredningen för att inte vidare behandla frågan om lottförsäljningsautomater.

SOU 2000:50 Automatspel 223

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*