6 Teknisk utveckling

Utredningens förslag: En verksamhet förlorar inte sin karaktär av lotteri på grund av att den anordnas via Internet eller TV. Däremot är det oklart i vad mån lotterier kan komma att hänföras till en annan lotterikategori om de anordnas via Internet eller TV i stället för på vanligt sätt. Utredningen föreslår att regelverket anpassas till den nya tekniken genom vissa särregler för lotterier som anordnas i samband med sändning i radio eller TV eller som annars förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor. Den närmare regleringen av sådana lotterier skall enligt förslaget ske genom föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Utredningen anser inte att det f.n. finns tillräckliga skäl att vilket anges som ett alternativ i direktiven – via lotterilagstiftningen
försöka förhindra spel över Internet som förmedlas från utlandet.

6.1 Inledning

Enligt direktiven skall utredningen lämna förslag till hur lotterilagen kan göras teknikoberoende, alternativt göra en teknisk översyn av definitioner, begrepp och tillämpningsområden med lotterilagens nuvarande struktur, eller föreslå en kombination av dessa möjligheter; för- och nackdelar skall redovisas, bedöma huruvida det är möjligt och om det finns behov av att via
lotterilagstiftningen förhindra spel över Internet och annan data- och
telekommunikation, som förmedlas från utlandet,
analysera utvecklingen av spel över Internet m.m.; för- och nackdelar med denna nya försäljningskanal skall redovisas och förslag till reglering skall lämnas.

I det följande behandlas några av de tekniska nyheter som har bäring på lotterier och spel, och de problem som lagstiftaren här ställs inför. Som 158 Teknisk utveckling SOU 2000:50 framgått har man i direktiven poängterat spel över Internet, varför det
ter sig naturligt att starta där.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*