10.6 Tekniska specifikationer – typgodkännande

Utredningen har i det föregående lagt fram förslag om typgodkännande av varuspelsautomater och förströelseautomater. Enligt förslaget skall det i lagtexten (14 § första stycket lotterilagen) uttryckligen anges att sådana automater skall vara av godkänd typ och att typgodkännande inte skall ske om det på grund av beskaffenheten av automaterna eller, såvitt gäller varuspelsautomater, de varor som används som vinster finns en inte obetydlig risk att automaterna kommer att användas för
spel, direkt eller indirekt, om pengar. Kravet på typgodkännande är inte helt nytt utan bygger i viss mån på de regler som Lotteriinspektionen redan i dag tillämpar vid tillståndsgivning för varuspelsautomater.

I inspektionens föreskrifter anges att både spelautomat och vara skall vara av godkänd typ. I den föreslagna lagtexten (14 § andra stycket lotterilagen) anges också att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela närmare föreskrifter om typgodkännande av varuspelsautomater och förströelseautomater. Även reglerna i 25 § och den nya 27 a § lotterilagen om förutsättningarna för att anordna spel på automaterna berörs av den föreslagna ordningen om
typgodkännande i så måtto att en av förutsättningarna föreslås vara att spelautomaten är typgodkänd.

Det är av stor vikt att förfarandet med typgodkännande blir lätt att
tillämpa för tillverkare, spelanordnare och andra som berörs av förfarandet liksom för de inblandade myndigheterna. Varje enskild
automat skall givetvis inte sändas in för godkännande utan det skall ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att utfärda generella föreskrifter där de olika typerna av automater klassificeras.

Även i övrigt bör den närmare utformningen av regelverket ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Här bör nämnas att liknande lagstiftning, som framgår nedan, genomförts bl.a. i Spanien och Österrike.

När det gäller frågor om typgodkännande eller tekniska specifikationer finns det gemenskapsrättsliga föreskrifter som anger hur medlemsländerna skall förfara i fråga om bl.a. ny lagstiftning för att säkerställa att den inre marknaden skall fungera smidigt och effektivt.

I detta sammanhang bör följande sägas om detta. Inom EU finns
fortfarande många områden som inte är reglerade på gemenskapsnivå. Det finns således stort utrymme för medlemsländerna att utforma egna nationella regler. För att dessa nationella regler inte skall hindra den fria rörligheten finns ett särskilt förfarande som syftar till att i tid 224 Automatspel SOU 2000:50 upptäcka och stoppa regler som utgör hinder för den fria rörligheten (direktiv 83/189/EEG och 98/34/EG samt beslut 95/3052/EG; jfr regeringskansliets cirkulär nr 8). Detta förfarande, som i dagsläget endast gäller den fria rörligheten för varor, innebär att alla nya regler som kan utgöra handelshinder skall anmälas (notifiering) till den Europeiska kommissionen och samtliga medlemsländer. Medlemsländerna och kommissionen får under en tremånadersperiod möjlighet att granska och reagera på regelförslaget.

I Sverige är det Kommerskollegium som är den centrala myndigheten (kontaktpunkten) på området. All korrespondens sker via Kommerskollegium. Det kan här anmärkas att det inte är utredningen utan Regeringskansliet som skall
ombesörja att denna beredning sker. Detta sker vanligen i samband med remissbehandlingen. Däremot är det självklart angeläget att utredningen redan i sitt förslag beaktar gemenskapsrätten i detta avseende.

När det gäller ny lagstiftning med krav på typgodkännande och
märkning av spelautomater bör, enligt utredningens mening, det anmälningsförfarande som nyss nämnts genomföras. Det bör nämnas att Kommerskollegium, på Lotterilagsutredningens begäran, tagit del av de förslag som utredningen lämnade i delbetänkandet om typgodkännande och märkning, varefter kollegiet inkommit med ett yttrande (bilaga 3).

Av yttrandet framgår att anmälningsförfarandet bör genomföras i
enlighet med direktivet 98/34/EG.
Det kan också nämnas att anmälningsförfarandet beträffande spelautomater inte är något nytt. Enligt Kommerskollegium har det förekommit ett flertal notifieringar på området. De anmälande länderna är bl.a. Belgien, Spanien och Österrike. I bilaga 4 ges en kort beskrivning av vissa av dessa. Översättningarna till svenska har gjorts av kommissionen.

Handelshinder är förbjudna enligt artikel 28 (f.d. artikel 30) i EGfördraget om de inte kan rättfärdigas enligt artikel 30 (f.d. artikel 36). Under normala omständigheter skall ömsesidighetsprincipen gälla, dvs. en vara som är lagligen tillverkad och marknadsförd i ett medlemsland
skall också få säljas i ett annat medlemsland.

I svenska regelverk finns ett flertal regler om ömsesidigt erkännande. Här följer några exempel där också det ovan beskrivna anmälningsförfarandet genomförts.

1. Post- och telestyrelsens föreskrifter angående terminalutrustning
(PTSFS 1996:1), 11 §: Teleterminalutrustning som inte omfattas av bestämmelserna i 5 § och som
är avsedda att anslutas till ett allmänt telenät och som i annat EES-land godkänts för att släppas ut på marknaden i det landet får efter Post- och telestyrelsens godkännande släppas ut på marknaden i Sverige. Ett sådant godkännande skall grundas på en bedömning av om teleterminal- SOU 2000:50 Automatspel 225 utrustningen är provad enligt bestämmelser likvärdiga med bestämmelser i
denna förordning.”

2. Vägverkets föreskrift (1997:3) om ändring i föreskrifterna (VVFS 1994:5) om bilar samt släp- och efterfordon som dras av bilar: För ett fordon som tillverkats och marknadsförs i en annan medlemsstat inom EU kan ett godkännande vid registrerings- eller typbesiktning lämnas under förutsättning att fordonet uppfyller de nationella föreskrifterna i medlemsstaten och att Vägverket kan fastställa att dessa föreskrifter, vad gäller krav på utrustningen och kontroll av denna, erbjuder en säkerhetsnivå
som är likvärdig med kraven i dessa föreskrifter.”

3. Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om tillämpningen av
1995 års ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerhet för människors liv till sjöss: .Fartyg som omfattas av dessa föreskrifter och som är godkända enligt regelverk i andra medlemsstater inom Europeiska unionen och Europeiska
samarbetsområde jämställs med fartyg som uppfyller kraven i dessa föreskrifter, under förutsättning att en likvärdig säkerhetsnivå uppnås genom dessa regelverk.”

Av det anförda framgår att förfarandet för typgodkännande bör utformas så att ett godkännande i princip kan ske också i annat EU-land. Regleringen bör ske på förordningsnivå. I lotterilagen måste dock 46 § ändras så att en sådan reglering möjliggörs.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*