Som beskrevs i inledningen till detta avsnitt har man internationellt sett olika synsätt när det gäller lotterier och spel över Internet. Det är dock endast ett fåtal länder som har någon lagstiftning på området. I Norge, Danmark och Finland pågår lagstiftningsarbeten vad gäller lotterier och spel, varvid bl.a. frågor om Internet behandlas. Norge

Den norska lagstiftningen har i korthet berörts ovan. I det förslag som i juni 1999 lades fram för Stortinget (Ot prp nr 84) behandlades bl.a. frågor om spel och lotterier som distribueras genom elektroniska signaler, däribland Internet och liknande. Justitiedepartementet anförde bl.a. följande (a.a. s. 45 f.f.):

Departementet har kommit fram till att det vid nuvarande tidpunkt inte är önskvärt att ge tillstånd till att anordna lotterier som distribueras genom elektroniska signaler eller liknande, bl.a. via Internet och kabelnätet. Departementet vill emellertid föreslå en bestämmelse som ger ”Kongen” möjlighet att utfärda föreskrifter om spel på Internet m.m., däribland att ge tillstånd. Spel över Internet bör utredas närmare bl.a. för att få försäkringar
om att spel kan ske i säkra former, varibland frågor om åldersgräns, betalningsformer och säkerhet mot kriminell verksamhet undersöks.

Regelverket bör utformas så att verksamheten framstår som trovärdig och säker. I sin bedömning har departementet fäst vikt vid att de norska organisationerna och föreningarna inte mister sin hemmamarknad till utländska aktörer som tillhandahåller spel på Internet. Genom att på sikt tillåta norska aktörer att arrangera lotterier över Internet, kan myndigheterna reglera
verksamheten i trygga och seriösa former. Ett tillstånd från en norsk myndighet kan ge lotteriet större trovärdighet och försäkra deltagarna om att verksamheten är säker, bl.a. kan deltagarna vända sig till norska myndigheter och rättsväsendet för det fall att deras vinster inte utbetalas.

Tekniskt sett kan spel som tillhandahålls över Internet i dag spärras för norska adressater. Detta kan göras av den som driver verksamheten. Departementet är enigt med arbetsgruppen om att det är viktigt med en SOU 2000:50 Teknisk utveckling 179
teknikoberoende bestämmelse om lotterier på Internet m.m. I annat fall kan en bestämmelse vara föråldrad innan den har börjat gälla. – Departementet föreslår en särregel för lotterier och spel som tillhandahålls på Internet eller liknande, dock att tillstånd inte ges förrän förutsättningarna för tillstånd är närmare preciserade i föreskrifter. Departementet kommer också att överväga
förbud mot spel på kredit, regler om begränsade insatsmöjligheter,
bl.a. upprättandet av spelkonton samt krav som syftar till att hindra underåriga från att delta i lotterierna/spelen. – Departementet anser att tillstånd bara kommer att kunna ges till lotterier och spel som riktar sig mot personer bosatta i Norge. Vidare bör det ställas krav på att lotteriarrangören i sitt spelkoncept endast kan ta emot insatser från personer bosatta i Norge, med
bankkonto i Norge. En eventuell vinst skall också utbetalas till vinnarens bankkonto i Norge. Deltagarna skall vara säkra på att de kan få sina vinster.

Denna trygghet uppnås bäst genom att spelaren kan använda sig av ett bankkonto i Norge. Om myndigheterna skulle finna att spelarens säkerhet kan tillfredsställas genom ett annat koncept har man möjlighet att bestämma något annat, t.ex. genom ett nordiskt samarbete. – Vidare kommer departementet att överväga att utfärda bestämmelser om att Lotteriinspektionen
när som helst kan kräva insyn i alla filer, att arrangörerna kan
garantera vinsterna och att spelarna kan förhandsregistreras t.ex. med lösenord för spelen.

Det lagförslag som det norska departementet lade fram innehåller ett par särbestämmelser för lotterier över Internet m.m. I 1 kap. 1 § anges att lotterier som distribueras genom allmän post, telefon, elektroniska signaler, däribland Intern et, eller liknande från ett ”opphavssted” eller säljställe utanför Norge, måste ha tillstånd till detta om lotteriet riktar sig till personer bosatta i Norge. Vidare sägs i 4 kap. 14 § att tillstånd till lotteri som skall anordnas (”avholdes”) via elektroniska signaler – däribland
Internet, kabelnät, satellit eller liknande – endast kan ges efter
föreskrift som utfärdats av departementet. Det bör påpekas att förslaget inte antogs av stortinget utan återförvisades för fortsatt beredning. Det är således inte klart när en ny lotterilagstiftning kan komma att träda i kraft i Norge.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*