10.3 Värdeautomater

Tillstånd att anordna spel på värdeautomater får meddelas om följande förutsättningar är uppfyllda.

– Spelet skall anordnas i samband med hotell- och restaurangverksamhet för vilken serveringstillstånd finns eller i samband medbingospel,

– värdet av spelarens insats får uppgå till högst 1/7 000 basbelopp per spel (för närvarande ca 5 kr),

– värdet av högsta vinsten får uppgå till högst etthundra gånger
insatsen (för närvarande 500 kr),

– högst fem värdeautomater får placeras på varje spelplats,
SOU 2000:50 Automatspel 217

– värdet av vinsterna i spelet skall motsvara minst 85 procent av
insatsernas värde,

spelautomaterna skall kunna kontrolleras genom tele- och databaserade kommunikationssystem,

– varje spelautomat skall förses med tillståndshavarens namn eller
något annat kännetecken,

– det skall kunna antas att spelautomaten inte kommer att användas för något annat ändamål än den enligt ansökan är avsedd för, och

– det skall kunna antas att god ordning kommer att råda inom den
lokal eller på den plats där spelet skall bedrivas. Tillstånd att
anordna spel på värdeautomater får endast lämnas till ett spelföretag som ägs av staten.

Regeringen beslutade den 15 juni 1995 att ge dåvarande AB Tipstjänst, numera AB Svenska Spel, tillstånd att anordna spel på värdeautomater. Tillståndet gäller, enligt nya beslut, t.o.m. den 31 december 2001 och omfattar högst 7 000 värdeautomater på restauranger och 500 värdeautomater i bingohallar. Antalet värdeautomater som ställts ut var vid årsskiftet 1997/98 1 949, vid årsskiftet 1998/99 3 946 och vid årsskiftet
1999/2000 5 148. En utvärdering av verksamheten skulle enligt
tillståndsbeslutet ske då 5 000 värdeautomater placerats ut och en
sådan utvärdering har också gjorts.

De värdeautomater som AB Svenska Spel anordnar spel på är av två modeller, en amerikansk och en kanadensisk. Spelet saluförs under varumärkena Jack Vegas och Miss Vegas. Varje värdeautomat är kopplad till en centraldator hos AB Svenska Spel i Sundbyberg. En kontrollterminal finns hos Lotteriinspektionen i Strängnäs. Varje transaktion kan utläsas på centraldatorn. Det finns således en fullständig kontroll av spelet på värdeautomater. Enligt villkoren för spelet på värdeautomaterna skall överskottet av verksamheten tillfalla den lokala barn- och ungdomsverksamheten hos ideella föreningar.

Om spelaren väljer att ta ut sin vinst och återstående insats erhåller
han ett värdebevis ur automaten. Detta värdebevis kan inlösas på spelstället och spelaren kunde tidigare erhålla högst 100 kr av vinsten i kontanter. Resterande del av vinsten erhölls i presentkort.

Reglerna för värdeautomatspel kritiserades bl.a. av de restaurangägare som har värdeautomater placerade i sina restauranger. De anförde nbl.a. att spelarna var missnöjda med att högst 100 kr av vinsten fick växlas mot kontanter och att detta medförde att ”svartväxling” förekom, dvs. spelaren sålde sitt värdebevis till någon person på spelstället
och erhöll därvid en viss lägre summa kontant. Restaurangägarna
framhöll att systemet med värdebevis och presentkort var omständligt. Från spelanordnaren, AB Svenska Spel, anfördes att det har varit svårt 218 Automatspel SOU 2000:50 att få värdeautomaterna utplacerade på restauranger. Värdeautomaterna har inte haft tillräcklig attraktionskraft i konkurrens med bl.a. varuspelsautomaterna.

Detta medförde kritik också från folkrörelsernas
sida; de belopp som utlovats till barn- och ungdomsverksamheten har inte erhållits. Utredningen behandlade dessa problem i delbetänkandet (s. 34 f.f.). Utredningen konstaterade att det var uppenbart att värdeautomaterna från det allmännas synpunkt hade stora fördelar jämfört med andra automatspel, bl.a. gick överskottet från verksamheten till ett allmännyttigt
ändamål och det allmänna hade en fullständig ekonomisk
kontroll över verksamheten. Utredningen anförde att många skäl talade för att tillåta ett högre kontantbelopp än 100 kr men att en ändring till ett högre kontantbelopp skulle medföra att spelandet på värdeautomaterna skulle öka och därmed också risken för att några spelare skulle åsamkas större förluster än enligt då gällande ordning.

En sådan utveckling stred, enligt utredningen, mot de principer för automatspel som gällt sedan förbudet mot de enarmade banditerna infördes år 1979. Utredningen påpekade dock att det finns vissa skillnader mellan de s.k. enarmade banditerna och en ordning med värdeautomater som skulle medge en kontantutbetalning om t.ex. 500 kr mot nuvarande
100 kr. Dessa skillnader är bl.a. att de s.k. enarmade banditerna gav utdelning i pengar direkt från automaten, medan värdeautomaterna ger utdelning i form av ett värdebevis som kan lösas in mot pengar upp till visst belopp, att spel på värdeautomater – till skillnad från vad som gällde för spel på enarmade banditer – kan anordnas endast i samband
med restaurangrörelse, att det för spel på värdeautomater gäller – också till skillnad mot vad som gällde för de enarmade banditerna -en åldersgräns på 18 år samt att överskottet av spelet på värdeautomaterna går till allmännyttiga ändamål med en i princip fullständig kontroll över verksamheten från det allmännas sida.

Utredningen föreslog mot denna bakgrund att värdet av högsta
vinsten skulle bestämmas till 500 kr och att hela detta belopp skulle kunna växlas in mot kontanter, varvid hanteringen av presentkort skulle försvinna. I förtydligande syfte föreslog utredningen att det uttryckligen i lagtexten skulle anges att vinsterna skall betalas ut i form av värdebevis.

Utredningen föreslog vidare att spel på värdeautomater skulle få
bedrivas i bingohallar under förutsättning att spelet skedde i samband med bingospelet. Slutligen föreslog utredningen, som en följd av att värdet av högsta vinsten skulle uppgå till 500 kr, att insatsen skulle få uppgå till högst 1/7 000 basbelopp (ca 5 kr) och värdet av högsta vinsten till högst 100 gånger insatsen.
SOU 2000:50 Automatspel 219

Samtliga av utredningens förslag i fråga om spel på värdeautomater genomfördes så när som på förslaget att det särskilt i lagtexten skulle anges att vinster skall betalas ut i form av värdebevis. Detta kommenterades inte särskilt i regeringens förslag men föranleddes möjligen av att den föreslagna regleringen inte ansågs stå i överensstämmelse med definitionen av värdeautomat i 6 § första stycket 3 lotterilagen. Där
anges bl.a. att en värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande.

De lagändringar som genomfördes beträffande värdeautomaterna
trädde i kraft något senare än övrig lagstiftning om automatspel,
nämligen den 1 oktober 1999, men utan övergångsbestämmelser. Detta beror på att AB Svenska Spel under remissbehandlingen uppgav att det av tekniska skäl skulle vara förenat med stora svårigheter att under en övergångstid arbeta med dubbla system för vinstens storlek.

Under remissbehandlingen och även därefter har diskussionen
beträffande hanteringen av värdeautomaterna fortsatt. Vad som sålunda förekommit föranleder emellertid inte utredningen att föreslå ytterligare lagändringar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*