6.3 Spel via telefon och TV m.m.

Den tekniska utvecklingen har lett till att TV nu kan distribueras på
många olika sätt – bl.a. via marknät, satellit och kabel.
Vid marksänd TV distribueras signalerna via tilldelade radiofrekvenser från master på marken och hushållen kan fånga upp signalerna med en egen enkel antenn. I dag sänds tre rikstäckande kanaler – analogt – via marknätet: SVT1, SVT2 och TV4.

Satellitsänd TV använder högfrekventa radiosignaler som kräver fri
passage mellan sändare och mottagare. TV-programmen sänds till satelliten från en station på marken, återsänds av satelliten och tas emot med hjälp av parabolantenn. Antingen tar hushållen emot sändningarna direkt eller så vidaresänds TV-programmen via kabelnät till hushållen.

När det gäller kabelsänd TV har varje kabel-TV-nät en huvudcentral varifrån TV-signalen sänds till de anslutna hushållen via koaxialkabel eller kabel av optisk fiber. Huvudcentralen tar emot de flesta TVkanalerna från satelliter eller marknätet. Enligt uppgift är ca 70 procent av de svenska TV-hushållen anslutna till kabel-TV. Alla kabelanslutna hushåll utnyttjar dock inte möjligheten att se satellitkanaler.

Näten är 168 Teknisk utveckling SOU 2000:50
koncentrerade till tätorter med goda förutsättningar att förena många hushåll. Det finns redan i dag ett utbud av spel via telefon och TV. Spelaren kan i vissa spel använda sig av både telefonen och TV:n och ringer då ett visst telefonnummer, varefter han följer det fortsatta spelet via sin TV-skärm. Med knappsatsen på telefonen kan han göra sina insatser och val. Spelaren debiteras sedan via telefonräkningen. Ett exempel på denna typ av spel var det 21-spel eller Black-Jackspel som distribuerades via TV 21.

Vidare förekommer det s.k. telefonbetting. Här skaffar sig spelaren
ett konto hos en spelanordnare eller ett servicebolag och spelar sedanper telefon på t.ex. olika sporthändelser. Insatser och vinster regleras via spelkontot. Detta spelande är, såvitt är känt, inte särskilt utbrett i Sverige. Men tekniken är etablerad och utomlands är ”telefonbetting” relativt vanligt förekommande.

Som nämnts inledningsvis i detta avsnitt kan TV distribueras på
många sätt. Med den digitala tekniken kommer spel med stor sannolikhet att distribueras även med hjälp av dessa kanaler, bl.a. via satellit och kabel, och på så sätt bli mer lättillgängligt och attraktivt än i dag.

Jämfört med den nuvarande analoga sändningstekniken medger den digitala tekniken högre överföringskapacitet. Utbudet blir större och bildkvaliteten bättre. Digitala signaler är vidare lätta att kryptera vilket medför att det kan bli lättare att betala och ta betalt för olika tjänster. I stället för att tittaren abonnerar på och betalar för en TV-kanals hela utbud, kan tittaren välja att endast betala för de program som tittaren vill se. Tekniken möjliggör även tjänster utan koppling till det vanliga utbudet av TV-program, t.ex. spel.

Ett tiotal bolag i Sverige har erhållit tillstånd att bedriva marksänd
digital TV. Program kan sändas digitalt från marksändare, via satellit, genom kabel och över telenät. Digital TV finns i dag på ett fyrtiotal orter i landet. Under våren 1999 startade SVT en marksänd nyhetskanal med digital sändningsteknik, SVT24.

Den som skall ta emot en digital TV-sändning måste ha en avkodare, en s.k. set-top box. En sådan kan antingen vara inbyggd i TVmottagaren eller vara ett tillbehör till denna. En avkodare urskiljer det valda programmet och omvandlar de digitala signalerna till analoga som TV-mottagaren kan tolka. Den kan också utföra åtkomstkontroll om det krävs en särskild auktorisation för att ta emot programmet. Via en returkanal kan den t.ex. överföra beställningar eller underlag för debitering av betal-TV-tjänster. Avkodaren kan också innehålla en s.k. elektronisk programguide som är ett sökprogram för att tittaren lätt
skall hitta önskat program. Utöver set-top boxen behöver tittaren också ett programkort med det utbud av program denne abonnerar på. SOU 2000:50 Teknisk utveckling 169

Den som har tillgång till digital TV och införskaffat en set-top box
kommer att ha möjlighet att spela via sin TV. Som exempel kan
nämnas att AB Svenska Spel har utvecklat en prototyp för spel via
digital TV. Denna kan beskrivas enligt följande. Innan något spel kan ske måste spelaren registrera sig hos spelanordnaren. I samband därmed får spelaren ett användarnamn och en pin-kod som han anger vid spel för att identifiera sig. Dessutom måste spelaren öppna ett spelkonto hos spelanordnaren, vilket konto i sin tur är knutet till ett spelaren tillhörigt bankkonto.

När spelaren vill spela markerar han detta med hjälp av sin fjärrkontroll. Spelprogrammet, som finns lagrat i spelarens set-top box, aktiveras därmed. Spelaren anger därefter sin användar-kod och sin pin-kod, varvid modemet i set-top boxen aktiverar programservern hos programvaruleverantören. Denna förmedling sker via det allmänna telenätet. Transaktionen vidareförmedlas därefter till spelanordnaren. Hos spelanordnaren kontrolleras och verifieras transaktionen, bl.a. kontrolleras att spelaren har pengar att spela för på sitt spelkonto. En retursignal sänds sedan till spelarens set-top box och spelaren får då veta hur mycket pengar som finns på spelkontot samt om det går bra att spela. Därefter kan spelaren göra sina insatser. När han har gjort detta
via fjärrkontrollen skapas en ny transaktion i set-top boxen och även denna sänds via programvaruleverantören till spelanordnaren. Hos spelanordnaren registreras spelet och en bekräftelse sänds åter till spelarens set-top box, via programvaruleverantören. Spelaren får veta att insatsen har registrerats och att pengar har dragits från hans
spelkonto. Han erhåller också ett unikt id-nummer som är knutet till
hans insats. När spelet skett underrättas spelaren via TV-skärmen om resultatet och eventuella vinster sätts in på hans spelkonto.

Framgent kommer säkerligen även dessa spelformer att utvecklas
och förädlas, i viss mån beroende på utvecklingen vad gäller hemelektronik. Här kan bl.a. nämnas den förhållandevis nya skapelsen PCTV, som är en slags hybrid mellan en vanlig TV och en vanlig PC. Den ser ut som en TV med en stor skärm men har en dators funktioner. PCTV: n kan användas för att se på TV, surfa på Internet, sända och ta emot e-post samt spela spel. Redan nu kan man köpa en tillsats till sin TV, en slags set-top box, och därmed förvandla TV:n till en typ av PC (”Webbtv”).

I april 1999 lämnade Konvergensutredningen sitt betänkande
Konvergens och förändring – Samordning av lagstiftning för medieoch telesektorerna, till regeringen (SOU 1999:55). Utredaren hade i uppdrag att utreda behovet av en samordning mellan lagstiftning för radio-, TV- och televerksamhet samt bedöma om det i detta sammanhang behövs ytterligare lagstiftning för att säkerställa yttrandefrihet, 170 Teknisk utveckling SOU 2000:50 tillgänglighet och mångfald och för att motverka skadliga konkurrensbegränsningar.

Vidare skulle han ge förslag till hur det fortsatta arbetet med konvergensfrågor bör bedrivas. När det gäller den framtida utvecklingen på konvergensområdet uttalar utredaren bl.a. följande (a.a. s. 44):Den framtida utvecklingen är inte lätt att förutspå, men det är ändå möjligt att dra vissa slutsatser utifrån vad som för närvarande är känt. Det kan först konstateras att de tekniska förutsättningarna för en konvergens mellan IT-, tele- och mediesektorn finns och att vi redan nu ser praktiska exempel på
detta. Det visar sig t.ex. genom att traditionellt olika och urskiljbara tjänstetyper, såsom tele-, data-, radio- och TV-tjänster kan integreras och förmedlas genom infrastrukturer som tidigare varit mer eller mindre tekniskt avgränsade för en viss typ av tjänst (t.ex. digitala TV-tjänster, IP-telefoni, försök med Internet och telefoni över el- och kabel-TV-nät samt förmedling av rörliga bilder över telenät). Det finns inte några tecken på att denna utveckling kommer att avta. Vi kan således förvänta oss en fortsatt förbättring
av distributionssystemens kapacitet och av interoperabilitet dem
emellan. Inte minst torde detta innebära dels ökad utbytbarhet mellan befintliga och nya distributionssystem, dels förbättrade möjligheter att med kommersiellt gångbar kvalitet förmedla bredbandstjänster genom infrastrukturer som i grunden är avsedda för smalbandstjänster (t.ex. förmedling av rörliga bilder över nätet).

Det ovan sagda förstärker ytterligare bilden av att den tekniska utvecklingen kommer att fortgå i oförminskad takt och att det är svårt att sia om framtiden. Detta är viktigt att ha i åtanke när det gäller det fortsatta lagstiftningsarbetet på lotteriområdet.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*